top of page

    두란노아버지학교 미주 온라인 2기

 

                     첫번째 만남      6/7 (월)     7:30-9:30 PM (PDT)
                     두번째 만남      6/11 (금)   7:30-9:30 PM (PDT)
                     세번째 만남      6/14 (월)   7:30-9:30 PM (PDT)
                     네번째 만남      6/18 (금)   7:30-9:30 PM (PDT)
                     다섯번째 만남   6/21 (월)   7:30-9:30 PM (PDT)
                     여섯번째 만남   6/25 (금)   7:00-9:55 PM (PDT)
                     

 

Zoom (link는 개별공지)


등록     bit.ly/FatherSchool2

문의   sjfathers@gmail.com

​아버지가 살아야 가정이 산다!

아름다운 세상, 행복한 가정을 위해 땅 끝까지 가는 아버지 운동!

​후원안내

아버지가 살아야 가정이 삽니다.
가정이 살아야 사회가 삽니다.
사회가 살아야 국가가 삽니다.
지금 당신의 후원이 ​가정을 바로 세우는
징검다리가 되어줄 것입니다. 이 귀한 일에
동참해 주시길 바랍니다.
FATHER SCHOOL AMERICAS

두란노아버지학교 미주본부

Duranno Fatherschool U.S.A

3727 240th St SE

Bothell, WA 98021

 

Email: info@fatherschool.org

Phone: 206-334-2008 (김기섭 본부장)

Registered Charity: 

bottom of page